I N G R E S S

 

 

Ett av mina största företag, min gärning för åstadkommande av kraftverksanläggningarna vid Nyqvarn, Odensfors och Svartåfors, varigenom jag kunde realisera en länge närd önskan att till Staden och den omgivande landsbygden införliva den för dess utveckling så välbehövliga elektriska energien, till vilket företag jag ensam tagit initiativet och på vilket jag nedlagt många år av bekymmersamt arbete, överlät jag genom försäljning av aktiemajoriteten till Linköping stad, den 17 augusti 1921.Inte anade jag då att jag skulle bliva besviken i de nr min välmenta avsikt e11er att jag genom Stadens representanter skulle bliva utsatt för orättrådigt handlingssätt och trakasserier. så inträffade dock bl.a. då Stadens kommitterade i fråga om inköpet av Aktiemajoriteten i Linköpings Elektriska Kraft- och Belysningsaktiebolag, dagen före . slutliga avgörandet i Stadsfullmäktige, uppsökte mig, som det sades, för erhållande av garanti för att en befintlig läcka i kraftverksanläggningens damm vid Svartåfors under en viss tid icke skulle vålla Staden skada eller förlust. Det är att märka att alla myndigheter och kommitterade hade tillstyrkt köpet i det noggrant utredda skick, vari ärendet befanns vid förenämnde kommitterades besök och någon annan fråga eller tal om annat än förenämnde läcka förekom icke kontrahenterna emellan, men den av kommitterade medhavda färdigskrivna garantiförbindelsen var så förrädiskt avfattad att Stadens om· bud vid slutbesiktningen vid Svartåfors ansåg sig kunna ifrågasätta anspråk på. skadeersättning, icke beroende på Läckan, eftersom ingen läckskada uppstått, utan för förstärknings- och underhållskostnader m.m. till icke mindre än omkring 96.000 Kr. Ett annat likaledes synnerligen ogrannlaga fall, var det då Herr A.H. Samuelsson och Elektricitetsverket lade sig uti ett långt förut träffat Kontraktsavtal mellan Nordstjernans Knäckebrödsfabrik och Elektricitetsverket, avslutat långt innan avtalet med staden om aktiemajoriteten träffades. Denne simple man aktade icke för rov att i detta sammanhang, för egna syftemål, begagna sig av falskt namn Carl Johanson under en till allmänne åklagaren mot mig riktad ärerörig falsk beskyllning. Han förrådde sig själv bl.a. genom att dagen efter det nidskriften var daterad kringsprida innehållet i densamma. I båda fallen äro noggranna utredningar utförda av Professorerna Martin Fehr och Wollmar Fellenius i Stockholm m. fl. andra opartiska sakkunniga, vilka utredningar på sin tid, 1923. och 1924, utdelades till dåvarande Stadsfullmäktige och Drätselkammarledamöter m.fl. men vilka utredningar icke lämna något stöd för Stadens ohemula anspråk eller påståenden. Ehuru orättvisa, ogrannlagenhet och otacksamhet gjort sig gällande mot mig från Stadens och Elektricitetsverkets sida, huvudsakligast genom dess tillskyndare Herr A. Samuelsson, ville jag icke inlåta mig i process mot Staden utan beslöt mig för att hellre betala och omskriva mitt testamente och reducera min donation till Staden. Förutnämnde utredningar jämte ett till Herr A.H. Samuelsson adresserat "öppet brev" finnas vitfogade detta testamente. Orsaken till att jag ännu en gång omskriver mitt testamente och rätt avsevärt reducerar min ursprungliga donation till Staden är också den att ytterligare förföljelser och trakasserier tillkommit från elektricitetsverkets sida. Sålunda har verkets vederbörande gjort allt vad de förmått för att förhindra tillkomsten av en elektrisk högspänningsledning mellan mina industrier i Tannefors och Hjulsbro och genom skriverier och personliga besök hos myndigheter och andra sökt förhindra ett för kraftverksanläggning vid Rackefors hos Kraftverkslånefonden sökt lån vilket hindrat mig och min företagsamhet och därigenom  vållat mig och mina industrier obehag och förluster Därtill kommer att Nordstjernans Knäckebrödsfabrik nyligen varit utsatt för ett simpelt utpressningsförsök från elektricitetsverkets sida. Jag anser mig i detta sammanhang böra något närmare redogöra för elektricitetsverkets tillvägagångssätt härutinnan: Till Konferens, den 11 febr. 1933, för underhandling om. eventuellt byte av fastigheterna Tannefors n:r 7 vattenfall mot Tannefors n:r 8 och 9 utan vattenfall, och förlängning av hyreskontraktet med Staden rörande Tannefors· n:ris 2 och 3 hade efter kallelse å mitt kontor infunnit sig, för Drätsel kammaren major Eskil Ridderstad och Byggnadschefen Ivar Petersson, för elektricitetsverket Ingenjör G. Lindman och för mina industrier major Sigurd Rahmqvist och Disponent Fritz Nilsson. Efter förhandlingarna här om och på förfrågan av Herr Lindman om Hackeforsfallen nu skulle utbyggas, vilken fråga besvarades med ja, tillkännagav Herr. L. att elektricitetsverket i så fall komme att begagna sig av en punkt föråldrad och icke tillämpad mot någon annan abonnent i mellanvarande kontrakt, som ger verket rätt att helt eller delvis inskränka den abonnerade energi leveransen, men skulle verket ändock kunna tillhandahålla erforderlig energi, om Nordstjernan ville utfästa sig att betala 5 öre och i vissa fall, då reservstationen behövde hållas i gång, ända till 9 öre kvh. i stället för det kontrakterade energipriset omkring 2,4 kvh. Då elektricitetsverket omedelbart satte sitt hot i verket och då en så betydande ökning i energikostnaden skulle vålla stor förlust, nödgades Nordstjernan permittera halva arbetsstyrkan och fortsätta driften endast med en bakugn, vartill utnyttjades den elektriska energi, som ingick i likviden för de av mig till elektricitets verket. försålda Kraftstationerna. På så sätt har Nordstjernan lidit förlust genom att minska sin produktion med l ugn, elektricitetsverket har lidit förlust genom att, trots tillgång, icke lämna kraft på avtalte villkoren den 2:dra ugnen och ett flertal av Nordstjernans ar· betare ha genom elektricitetsverkets förvållande lidit förlust genom att under viss tid ha blivit inrangerade bland arbetslösas antal. Jag vill här nämna  att under tiden som elektricitetsverket frånhände Nordstjernan den kontrakterade elektriska kraften behagade elektricitetsverket, till en bagatellkostnad mot vad som fordrats av Nordstjernan, leverera elektrisk kraft till Norrköpings stad. Sedan utpressningsförsöket misslyckades och elektricitetsverket kom och erbjöd Nordstjernan att återgå till de kontrakterade villkoren fortsatte Nordstjernan med hela driften. Utan att belamra mitt testamente med ytterligare orättrådigheter vartill i synnerhet elektricitetsverkets ledning gjort sig skyldig vill jag som ett totalomdöme nämna, att jag som under min långa levnads verksamhet tagit initiativ till och genomfört flera, delvis stora företag, både för egen och för andras del och därigenom kommit i beröring med personer från skilda samhällsklasser aldrig råkat ut för så ogina, orättvisa och simpla människor som en del av dem vilka nu företräda elektricitetsverket, därvid att anteckna i första rummet Herr A.H. Samuelsson och G. Lindman, och jag måste med ledsnad beklaga att en person vilken liksom jag med intresse sökt verka för företagsamheten inom samhället skall bliva utsatt för hinder och trakasserier från Stadens s.k. förtroendemän. Med hänsyn därtill borde ingen förundra sig över om Staden bleve helt utesluten ur mitt testamente, men jag har. funnit en tröst i att det egoistiska intresset som spelat in i förening med avund och förföljelselusta så gott som uteslutande utgått från en viss liga och även däri att jag under min snart 60-åriga tillvaro i samhället åtnjutit så mycken vänskap, välvilja och förtroende att jag därför vill visa min tacksamhet och för den skull önskar att Staden vill emottaga den donation som jag här nedan på närmare villkor erbjuder. I detta sammanhang anser jag mig böra nämna att skillnaden i det belopp jag ursprungligen avsett för Staden och större delen av det belopp som ingår i den här nedan i §5 omnämnda minnesfonden i stället tillkommit för att därmed stödja och säkerställa den industriella verksamheten därigenom, och bereda arbetstillfälle åt dess personal. Med tanke på att jag den 29 nästa januari, med Guds nåd, uppnår den höga åldern av 80 levnadsår upprättar jag härigenom efterföljande.

 

....................................................................................................................................

 

 

                     T e s t a m e n t e.

 

 

Såsom min yttersta vilja förordnar jag härigenom att med min egendom skall efter min död förfaras på efterskrivna sätt:

Till utredningsmän och verkställare av detta testamente förordnar jag härmed Linköpings Stads Borgmästare och Stadskamreraren Ernst Tolf, vilka för sina besvär och omtanke här med äga att var för sig tillgodoräkna sig ett arvode av fyra tusen 4.000:- Kronor förutom ersättning till medhjälpare. Skulle förhinder för någon av dem föreligga äger min måg, Majoren m.m. Sigurd Rahmqvist" utse annan person i dennes ställe. Då boutredningsmännen skola avgöra frågor av någon större betydelse äger Major Rahmqvist att närvara å de arvsberättigades vägnar.

 

                              § 1

Sedan skulder och omkostnader, däribland stämpel och arvskatt blivit avräknade, skall boets nettobehållning med undantag av de i §4 här nedan särskilt avhandlade värden fördelas på efterskrivne sätt och villkor Vid fastställande av arvedelarna .för mina barn var jag tveksam om bästa sättet att gagna dem, antingen med ökat arvbelopp omedelbart eller genom vidtagande av betryggande åtgärder för vidmakthållande av de hittills uppnådda goda utdelningarna och därigenom befästa högre kurs på aktierna i våra familjebolag. Den erfarenhet jag har om skiftande ekonomiska störningar vilka liksom nu under rådande depressionstid, bl.a. den sorgliga Kreugerkraschen, vållat ruin och förödelse i så gott som hela världen, manar mig att välja det senare alternativet såsom varande det lugnaste och säkraste, helst som denna säkerhetsåtgärd som skall bestå i inrättande av den minnesfond som i § 5 här nedan närmare avhandlas jämväl innebär en indirekt arvedel för samtliga mina efterlevande anhöriga. Jag inrättar och säkerställer denna minnesfond, som bl.a. har ett vinstreglerande syfte, dels för att, som föruts nämnt, bidraga till att våra aktier må kunna lämna god utdelning och dels för att dessa aktier ej må utsläppas i främmande händer, och dels för att på längre sikt utvinna nominella kurser på de obligationer vilka ännu stå under pari.

 

De skuldebelopp som mina barn med make eller maka häftar till mig till dato skall vid reglerande av arvedelarna avskrivas i mina räkenskaper och förbindelserna därom återlämnas. Någon ränta skall icke beräknas eller avfordras.

 

Således skall min son Jonn Olof förutom.......................... ..................................................................................................................................................

 

Hur fördelningen av Jonnos tillgångar mellan barnen blev, är borttaget ur detta dokument, finns endast kvar i originalet!

 

..................................................................................................................................................

 

Skulle någon eller några av mina barnbarn avlida före mig skall det belopp som är avsett för den eller de avlidne ingå i nedanskrivne minnesfond.

 

                                  § 2

I anslutning till innehållet i ingressen till detta testamente vill jag härigenom anmoda utredningsmännen att ingå till Stadsfullmäktige i Linköping med hemställan huruvida Staden, som jag önskar, vill på nedanskrivne villkor mottaga min donation. Donationen utgör 300.000:- Kronor, som utbetalas antingen kontant eller å nom. 300000:- Kronor Obligations-Intressenters  Obligationer av år 1931, vilket avgöres av min måg, Majoren Sigurd Rahmqvist, i samråd med mina barn. Villkoret härför är kort och gott.

 

Att direktör A.H. Samuelsson avlägsnas från sådana uppdrag och befattningar i samhället om vilka Stadsfullmäktige eller dess underlydande myndigheter vid val eller tillsättningar kunna fälla avgörande beslut. Nidskrivaren Carl Johansson har länge nog på ohederligt sätt intrigerat bort aktade personer från befattningar vilka han själv eftersträvat, vari till han i flere fall lyckats att han anses mogen att lämna plats åt andra. Han saknar allmänhetens förtroende och bör icke finnas bland hederliga samhällsmedlemmar eller beslutande församlingar. Allmänna opinionen var ju, som bekant, för att få bort honom vid sista Stadsfullmäktigevalet. Men med hjälp aven viss herre, som även tidigare gått hans ärenden lyckades han även denna gång trots protester bliva uppsatt som Kandidat bland de första namnen ehuru han vid det stora provvalet stannade som n:r 17. Nämnde manipulation väckte mycken ovilja. Ett lojalt tillvägagångssätt hade med all säkerhet ställt Herr Samuelsson utanför Stadsfullmäktige. För att förekomma missförstånd och tvister om vilka uppdrag och befattningar som A.H. Samuelsson ovillkorligen skall skiljas ifrån får jag härmed exempelvis nämna följande: Ledamotskapet i Styrelsen för Linköpings Elektriska Kraft- och Belysningsaktiebolag, Linköpings Teater AB, Linköpings Stads Drätselkammare och Beredningsutskott, Gas- och Slakthusstyrelserna, Kommunikationsnämnden samt uppdraget som ombud vid stämmor mär Stadsfullmäktige eller dess underlydande myndigheter äga utse representanter. Herr G. Lindman, skulle säkerligen göra staden och elektricitetsverket största tjänsten genom att göra Herr Samuelsson sällskap. Skulle A.H. Samuelsson avlida före mig bortfaller alla villkor och Staden äger rätt att utkvittera den härförut omnämnda donationen, vilken i så fall utan att sammanblandas med Stadens andra affärer eller fonder. skall i Stadens räkenskaper bokföras under benämning "Jonn O. Nilsons donationsfond". Denna fond som skall förvaltas på ett fullt betryggande och ekonomiskt fördelaktigt sätt skall hava till ändamål:

Att med sin avkastning bidraga till åstadkommande av sådana allmänna anläggningar i Linköping vilka kunna bidraga till att försköna Staden och att i övrigt göra den till en angenäm stad, Att bidraga till åstadkommande av ett konserthus eller konserthall för att därigenom höja Stadens musikliv.

Att helt eller delvis bekosta anläggande av strandpromenad utmed Stångån till Roxen och där anordna Kallbadhus och Nöjesplats.

Att utöka Staden tillhörande folkparker och andra öppna platser och promenader.

Att bidraga till anordnande av fontäner, statyer m.m. för Stadens yttre förskönande ävensom för inre utsmyckning exempelvis för blivande nytt rådhus om och då det kommer att förläggas vid Stora torget.

Men fondens avkastning får icke användas för sådana ändamål som bör tillgodoses eller som dittills tillgodosetts med skattemedel. Boets utredningsmän behagade genom skriftelig framställning begära Stadsfullmäktiges besked huruvida Staden på angivne villkor önskar mottaga donationen, varom svar bör lämnas, om möjligt, inom sex månader från den dag erbjudandet från utredningsmännen kommit Staden tillhanda. Skulle Staden förklara sig behöva längre tid för att kunna visa sig hava uppfyllt villkoren bör skälig tid beviljas och skriftligt avtal därom träffas med boets utredningsmän. Har A.H. Samuelsson skriftligen avsagt sig de uppdrag och befattningar jag här förut uppräknat eller om han avlidit eller om Staden under den avtalade tiden på annat sätt visat sig hava uppfyllt de föreskrivna villkoren äger Staden utkvittera de för Staden och donationen avsedda Obligationerna. För att icke onödigt uppehålla boutredningen får jag härigenom befullmäktiga Styrelsen för St Kors Fastighets Aktiebolag att vid boets slutredovisning utkvittera de för Staden avsedda obligationerna som för förvaring och förvaltning skall överlämnas till Östergötlands Enskilda Banks Notariatavdelning intill dess full klarhet vunnits huruvida donationen skall tillfalla Staden eller ej. Under förutsättning således att de för donationens erhållande uppställda villkoren blivit uppfyllda äger Staden utbekomma donationsbeloppet jämte avkastning. I dylikt fall skall Linköpings stads Drätselkammare anmodas övertaga och under benämning "Jon O. Nilsons donationsfond" bokföra och på ett fullt betryggande aktigt sätt förvalta förutnämnde donation. Kan staden däremot icke inom avtalad tid visa sig hava uppfyllt villkoren skall donationsbeloppet tillfalla min i § 5 här nedan omförmälda minnesfond. Med en tiondel av avkastningen därå skall fonden i framtiden alltjämt årligen ökas. Den övriga avkastningen kan helt eller, delvis årligen användas men kan även sammanföras under vissa år för åstadkommande av något för Linköpings stad behövligt eller önskvärt värdefulla ändamål dock ej för sådana ändamål som böra tillgodoses eller som dittills tillgodosetts av Skattemedel. Då denna donation som ursprungligen avsetts för Staden kan bliva av viss betydelse för Linköpings stad bör en särskild bestyrelse, som har att pröva och avgöra vartill avkastningen skall användas, tillsättas. Innan sådant avgörande sker torde det vara lämpligt offenteligen tillkännagiva att var och en· som så önskar äger rätt att till bestyrelsen ingiva förslag vartill donationens avkastning företrädesvis anses böra användas.

 

Bestyrelsens sammansättning tillåter jag mig föreslå sålunda:

Landshövdingen i Östergötlands län,

Borgmästaren i Linköpings stad samt en ledamot av Stadsfullmäktige, en av Drätselkammaren samt en av St. Kors Fastighets AB i Linköping.

 

                                       § 3

a/         Till Linköpings Stads Griftegårdsnämnd eller den myndighet som Linköpings Stadsfullmäktige, vid ev. förhinder för Griftegårdsnämnden äga utse, skall från mitt Dödsbo med redovisningsskyldighet till Styrelsen för St Kors Fastighets AB överlämnat nom. lOOOO:- Kr Obligations-Intressenters 5t obligationer av år 1931 och utgöra grundplåt till en fond, som skall bokföras under benämning "Jonn O. Nilsons Gravvård och Begravningsfond" för vilken jag tillåter mig att i huvudsak stadga följande villkor:

Fonden bildas och utökas på följande sätt: dels genom årligt bidrag av 400:- Kr. från den under § 4 här nedan omnämnda välgörenhetsfonden, vilket bidrag upphör sa snart fonden uppnått 50000:- Kr. Kapital; dels genom att minst en femtedel av fondens årliga avkastning tillägges kapitalet intill dess fonden uppgått till 50OOO:- Kr; och dels genom bidrag eller donationer från andra personer eller föreningar vilka behjärta det med fonden avsedda syftemålet. Återstoden av den årliga avkastningen helt beroende på den förvaltande myndighetens prövning och beslut må användas dels för att genom bidrag bereda mindre bemedlade sterbhus i Linköping tillfälle att giva en kär anförvant, företrädesvis sådana vilka, kända för hedrande vandel, intagit någon bemärkt ställning i samhället, en värdig begravning, dels som bidrag till iståndsättande av gravar, vars skötsel, blivit försummade och dels till vård och underhåll av min familjegrav och mausoleum på Linköpings Stads Norra kyrkogård varjämte mausoleets plan, och omgivning ständigt skall hållas i prydligt skick.

 

b/         Till Ljungstedtska skolan i Linköping skall från mitt dödsbo utlämnas nom. 5.000:- Kr. Obligations-Intressenters 5½ % Obligationer av år 1931, som i Skolans bokföring skall benämnas "Jonn O. Nilssons Premiefond" och vars avkastning efter prövning och beslut av skolans Styrelse skall användas till premier till de elever vid Ljungstedtska skolan och vid Stadens lärlings- och yrkesskolor vilka däri gjort sig förtjänta. Den del av fondens avkastning som ev. något år icke utdelas tillägges kapitalet.

 

c/      Till nedanskrivne personer skall från mitt dödsbo kontant överlämnas följande belopp:

Min brorsdotter, Fru Getrud Bellfram, Västerås         2500 Kr

                 Fröken Britt Nilsson    "             2500 Kr

Min brorsdotter, Doktorinnan Helga Turesson Linköping  1000 Kr

Konsulinnan Ingrid Ringblom, Härnösand                 1000 Kr

Fru Stina Sund blad, Göteborg                          1000 Kr

Kassörska Fröken Sigrid Jakobson, till sorgkläder       300 Kr       

Kokerska Agnes Pettersson,        till sorgkläder       200 Kr   

Husa Ingeborg Andersson,          till sorgkläder       200 Kr

Chaufför Fritz Johansson,         till sorgkläder       300 Kr

således tillsammans                             Kronor 9.000:-

 

                                     § 4.

Vid försäljning av Kraftstationerna Nykvarn, Odensfors och Svartåfors har Linköpings Elektriska Kraft- och Belysnings AB genom Kontrakt den 18 oktober 1902, den 23 Juni 1916 och den 2 Febr. 1920 förbundit sig att för all framtid, kostnadsfritt tillhandahålla mig eller mina rättsinnehavare på plats som förbrukaren bestämmer elektrisk kraft till ett sammanlagt energibelopp av 96,4 kw. Därav till AB Nordstjernans Elektriska Knäckebrödsfabrik utabonnerat 50 kw. för ett årligt belopp av Kr. 6.437:50 och till Hjulsbro Tråddrageri och Nätfabrik 48,4 kvv. för 7.360 eller tillsammans Kronor 13.797:50. Detta abonnemang för vilket två bolag äro bundna kan efter min död överlåtas till annan person eller firma under förutsättning, att överlåtelsen godkännes av Styrelsen för St. Kors Fastighetsaktiebolag, här nedan kallad bolagsstyrelsen som härmed befullmäktigas att uppbära och kvittera inkomsterna för den elektriska energien och under benämning "Jonn O. Nilsons Understödsfond" bokföra och förvalta desamma ävensom att till nedannämnda vederbörande verkställa utdelning av de dem tillförsäkrade understöden. Således skall från denna understödsfond vid varje årsslut icke allenast enligt min utfästelse på min 75-årsdag den 29 Januari 1930 fortsättningsvis utbetalas 1.000: - Kr. till var och en av de planerade pensionskassorna för personalen vis AB Nordstjernans Elektriska Knäckebrödsfabrik och Hjulsbro Tråddrageri och Nätfabrik AB utan jämväl samma belopp för samma ändamål i fortsättningen till en pensionskassa för personalen vid Hackefors Porslin Aktiebolag och vid AB Nya Spis och Knäckebrödsfabriken, Oskarshamn. De fyra bolagen skola gottskrivas 4 % ränta å de av St. Kors Fastighets AB för pensions ändamål mottagna och bokförda beloppen.

 

Min önskan är att den för pensionskassans ordnande till satta kommittén snarast möjligt tager befattning med och ordnar pensionsfrågan. Efter avdrag av förutnämnde bidrag till pensionskassorna vid de fyra industribolagen återstå av den nuvarande inkomsten för den utabonnerade energien Kr. 9.797:50, varav bolagsstyrelsen har att till nedannämnda sällskap och föreningar t.v och enskilda personer under deras återstående livstid årligen utbetala understöd med nedanskrivne belopp, på sätt och v1llkor som bolagsstyrelsen närmare äger besluta. Överskottet ävensom ev. betingade. högre inkomster för energien vid eventuell övergång till andra abonnenter gottskrivas fonden. De sålunda understödsberättigade äro följande:

Sällskapet Pauvres Honteux i Linköping              Kr. 1000:-

Min kassörska Fröken Sigrid Jakobson                    2000:-        

Fröken Ingegerd Samuelsson f.n. St Larsg. 31            1800:-

Min brorsdotter Fru Stina Sundblad, Göteborg             800:-

    "           Fru Gertrud Bellfram, Västerås           600:- 

                gift 14/8 39 civiling Torsten Carlsson

    "           Fröken Britt Nilson,                     600:-

Jonn O. Nilsons gravvård och begravningsfond             400:-   

Föreningen för Välgörenhetens ordnande                   300:-

Vita bandets vårdhem 1 Linköping                         200:-

Min kokerska, Agnes Petersson                            200:-

Min Husa, Ingeborg Andersson                             300:-

Min Chaufför, Fritz Johansson                            300:-

Frimuraresamhället i Linköping, till ett pensionsrum å   200:-

med Fru Ada Mannerhjerta som första innehavarinna och två pensioner å vardera 100 Kr. avsedda till obemedlade frimurebröder eller frimurareänkor, således tillsammans 400 Kr. samt dessutom 3 pensionsrum å 100 Kr., av vilka Kerstin Mårtensson skall hava ett, således tillsammans 300 Kr. om vilkas tilldelning bolagsstyrelsen äger besluta. Så snart boutredningen hunnit ordnas skall de personliga understöden utbetalas, kvartalsvis, i efterskott. Tiden för utbetalningen till sällskapen och föreningarna torde företrädesvis vara min födelsedag den 29 Januari, vilket dock må bliva beroende på bolagsstyrelsens prövning och beslut. I den mån de personliga legaten till följd av dödsfall upphöra äger bolagsstyrelsen besluta om det antal pensionsrum å 100:-, 150:- och 200:- Kr., som efter därom gjord skriftlig ansökan skola till behövande utdelas. Min önskan är att intill 50 sådana pensioner så småningom skall kunna utdelas nämligen: 20 å 100:- Kr., 20 å 150:- Kr. och 10 å 200:- Kr. Personer som äro besläktade med mig eller varit i min tjänst eller arbetat vid de företag över vilka jag haft ledande ställning eller på annat sätt närstående behövande äga företräde.

 

                                    § 5.

Sedan skulder, skatter, begravnings och andra kostnader blivit guldna och utredningsmännen i övrigt fullgjort sitt uppdrag i överensstämmelse med innehållet i detta testamente får jag härmed anmoda utredningsmännen att upprätta förteckning över allt som återstår av mina tillhörigheter, såsom aktier, obligationer, inteckningar, fordringar och andra värdepapper och handlingar m.m., allt i 2 ex. och överlämna detsamma till Styrelsen för St. Kors Fastighets Aktiebolag, som härigenom bemyndigas att mottaga och utkvittera alla handlingar och värdeföremål för att under gemensamt ansvar under benämningen "Jonn O. Nilsons Minnesfond" bokföra och på möjligaste bästa sätt förvalta för minnesfondens här nedan närmre preciserade ändamål. Syftemålet med denna Minnesfond är:

Att av dess avkastning och genom dess kapitalvärden i aktier, obligationer och inteckningar kunna försträcka, de närstående industrierna sådana lån, som efter noggrann prövning befinnes vara erforderliga och gagnande för dess ändamålsenliga utveckling. Att genom här nedan tillförsäkrade tilldelningen för vinstregl. ändamål betrygga aktieägarna i de närstående företagen för en konstant god utdelning. Att utöva gagnande och välgörande verksamhet på sätt som antydes här nedan samt att avvakta uppåtgående konjunktur för återvinnande av bättre kurser på en del av de aktier och obligationer vilka nu stå i allt för låg kurs. Med de syftemål som denna Minnes~ och Välgörenhetsfond innebär torde utredningsmännen, helt eller delvis, kunna utverka befrielse från arvsskatt för vad som av mitt dödsbo faller under denna §. Det åligger styrelsen för St. Kors Fastighets AB, här nedan kallad bolagsstyrelsen, såsom förvaltare av minnesfonden att årligen i sina Styrelseberättelser noggrant redogöra för förvaltningen och det ekonomiska resultatet av minnesfondens verksamhet. Med hänsyn till fondens flerfaldiga syfte mål få inga tantieme eller andra kostnader minska de tilldelningar som från Minnesfondens avkastning avser att komma de respektive industrierna tillgodo. Sådana tilldelningar kola industrierna, var för sig, redovisa i sina räkenskaper å särskilt konto som benämnes "Vinstregleringskonto". Till bolagsstyrelsen som har att förvalta Minnesfonden lämnas härmed följande föreskrifter till efterrättelse:

Minnesfondens huvudsakligaste värdeföremål skola förvaras i någon härvarande banks brand och dyrkfria förvaringsvalv till vars kassafack två av bolagsstyrelsens ledamöter eller en styrelseledamot och en av bolagets revisorer hava var sin nyckel. Revisorerna, därav en auktoriserad, skola minst en gång årligen inventera Minnesfondens värdehandlingar och däröver lämna skriftligt utlåtande. Minnesfondens kapital skall placeras i förstklassiga räntebärande Svenska Obligationer, ej aktier, eller inteckningar i fastigheter inom Stadens planlagda område med läge inom 2/3 av taxeringsvärdet ävensom i lån till närstående bolag exempelvis till Kraftverksanläggning vid Rackefors, då inteckningssäkerhetens läge närmare kan diskuteras. Minnesfondens avkastning skall redovisas på följande sätt:

Minst 15 % av den årliga nettoavkastningen skall avsättas till fonden intill dess de sammanlagda avsättningarna uppgått till en Million Kronor varefter bolagsstyrelsen har att överväga och besluta om och i vilken omfattning avsättning skall fortgå. Tre procent av nettovinsten avsättes årligen och bokföres å särskilt konto i Minnesfondens räkenskaper under benämning "Jonn O. Nilsons Välgörenhetsfond" och har till syftemål att genom låg ränta å inteckningslån eller på annat sätt främja egnahemsverksamheten och den mindre industriella och sunda utvecklingen vid Rackefors ävensom till andra allmännyttiga gagnande och välgörande ändamål.  Minnesfondens kas sa och räkenskaper får ej sammanblandas med St. Kors Fastighets AB, affärer eller räkenskaper utan skall för fonden särskild huvudbok och andra räkenskaper föras varför St Kors Fastighets AB för sina besvär och kostnader äger tillgodoräkna sig årlig ersättning med fem procent av Minnesfondens rena nettovinst. Av det belopp som därefter återstår av nettovinsten, dock högst å belopp intill Etthundratusen 100.000:- Kronor, äger bolagsstyrelsen tilldela AB Nordstjernans Elektriska Knäckebrödsfabrik och Hjulsbro Tråddrageri och Nätfabrik AB vardera 30 % samt Rackefors Porslin AB och AB Nya Spis och Knäckebrödsfabriken Oskarshamn 20 % vardera. Med nettovinsten i detta fall menas när avräkning skett för 15 % avsättning samt 3 % till Välgörenhetsfonden och 5 % till St. Kors Fastighets AB.

 

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse meddelas:

Att mina barn och makarna till dem äga företräde att till de åsatta värdena lösa de föremål av mitt bo som de själva önska, därvid min dotter Ingeborg, såsom samlare av antika möbler m.m. äger företrädesrätt att tillösa sig den i min salong placerade antika möbeln i vitt och guld samt den i lilla kabinettet placerade antika byrån. Mina minnesgåvor i silver placerade i förmaket ävensom mina tillhörigheter av linne, gångkläder, böcker och fotografier äga mina barn och deras make eller maka fördela sig emellan utan ersättning. Skulle två eller flera av mina barn och makarna till dem önska tillösa sig samma föremål eller tvist i andra fall skulle uppstå dem emellan rörande lösöret skall sådan tvist med absolut bindande verkan avgöras genom boutredningsmännens beslut. Möbler, däribland mitt svarta piano, trädgårdsinventarier, åkdon seldon m.m. som tillhört mig och finnas vid Odensfors äga Märta och Johan Falkenberg tillösa sig till det i mina räkenskaper nedskrivna värdet, 2.000:- Kr. Fröken Sigrid Jakobson, mina båda jungfrur och Chaufför Johansson äga att i samråd med mina döttrar utbekomma någon från mitt bo lämplig minnessak. Fröken Ingegerd Samuelsson, f.n. adr. St Larsgatan 31, Linköping, skall utan kostnad tillställas den i min sängkammare 3 tr n. mot Stora torget befintliga radioapparaten med skåp och andra tillbehör samt den lilla oljefärgstavlan som är signerad C.S. Linköpings stad och Linköpings stads museum äga rätt, att, om de så önska, vardera utbekomma mitt största oljeporträtt. Hackefors Porslin A.- B äger utbekomma mitt fotografi det större formatet som är upphängt över spegeln i mitt sovrum, för att upphängas i Porslinsfabrikens Kontor i Hackefors och till Disponent Fritz Nilsson och till Disponenten E. Jyberg torde överlämnas mitt fotografi med ram i kabinettsformat. Ett tennstop med Carl XIV Johans porträtt samt en tenntallrik, förvarade hos mig, bland andra mina tennsaker, tillhöra min brorsdotter Britt Nilsson, Västerås och skall till henne återlämnas.

 

Av mitt förråd av vin och spirituosa, förvarat en del i min vinkällare och en del i övre avdelningen i mitt klädkontor intill mitt sovrum 3 tr. u. lager delvis från före världskriget skall lika fördelas mellan min son Jonn Olof och mina mågar Sigurd Rahmqvist och Johan Falkenberg sedan boutredningsmännen för sig utvalt vardera 6·hellitrar eller helbuteljer, sprit eller vin.

 

Under förutsättning att den från stamhemmanet 4.9 avstyckade lotten Rackefors 4.63 om 1045 kvm., avsedd till upplagsplats vid Hackefors station men icke ingått i fastighetsförsäljningen till St. Kors Fastighets AB icke blivit försåld eller på annat sätt före mindöd disponerad, ävensom de från stamhemmanet 4.8 avstyckade lotternå Hackefors 4.170 och 4.211 om resp. 1075 och 905 kvm., avsedda att bortskänkas till badhustomter, heller icke under min livstid blivit för ändamålet upplåtna så skall den förutnämnde lotten övergå och ägas av S:t Kors Fastighets AB och de båda sistnämnda tills vidare disponeras av samma bolag för att vid lämpligt tillfälle på sätt Ursprungligen är avsett bortskänkas till badplats. Villkoret därför skulle innebära skyldighet för de för saken intresserade att uppföra ett lämpligt badhus med rätt för dem som bebo Hackeforsområden vilka inköpts av S:t Kors Fastighets AB och personal vid Hackefors industrierna att för en ringa eller ingen avgift få begagna sig av badhuset.

Vidare vill jag förordna följande:

På förfrågan av min son, Jonn Olof, om han och mina andra barn, Ingeborg och Märta, och deras makar vid ev. överenskommelse om att ingå i eldbegängelseföreningen finge, var för sig, uppställa förvaringsurnor i mitt mausoleum får jag till kännedom därom meddela följande:

Att jag bifaller detta önskemål. Att jag för den skull låtit AB J.E. Nelsons Stenindustri uppgöra förslagsritning, daterad den 30/11 1933, varefter katafalken m.m. som bör utföras i marmor skall i huvudsaklig överensstämmelse därmed utföras och att kostnaden därför, efter infordrat anbud, får bestridas av den i mitt testamente § 5 angivna minnesfonden. Ritningarna till förenämnde katafalk finnes förvarade i en i kassaskåpet i tamburen befintlig blecklåda med påskrift "Privata Handlingar". Slutligen, vill jag icke underlåta att giva vissa direktiv med avseende på en min donation till Högre Allmänna läroverket i Linköping. Min ursprungliga avsikt med donationen var, att denna skulle tjäna stipendieändamål. På förslag av läroverkets dåvarande rektor medgav jag emellertid, att viss del av donationsbeloppet finge av, som jag trodde, tillfällig anledning användas för annat ändamål än det av mig avsedda. Sedan jag därefter utfyllt donationen till dess ursprungliga belopp har emellertid en del av donationsfondens avkastning använts för administrativa kostnader. Jag medgiver gärna, att skulden härtill är min egen enär jag undertecknat en handling som synes giva läroverkets rektor fria händer med avseende på fondens användning. En dylik användning av fondens medel är emellertid icke av mig avsedd och vill jag på grund härav med avseende på donationen giva följande bestämmelser:

1:0. Fonden bör bokföras under namn av "Jonn O. Nilsons stipendiefond" och förvaltas av läroverkets rektor.

2:0. Av fondens avkastning bör årligen omkring en tiondel läggas till kapitalet.

3:0. Återstoden av grundkapitalets avkastning skall årligen enligt lärarkollegiets beprövande tilldelas en begåvad och skötsam ung man, som genomgått läroverket och därefter vid Stockholms Handelshögskola eller annan därmed jämförlig läroanstalt bedriver merkantila studier.

4:0. För varje gång fonden ökas med 10.000:- skall enligt ovan angivna normer ytterligare en  stipendiat utses.

                       Linköping den l maj 1934

                          Jonn O. Nilson

 

 

Att Bankdirektören Jonn O. Nilson vilken vi personligen känna vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja förklarat förestående förordnande innefatta hans yttersta vilja och testamente samt egenhändigt undertecknat detsamma intyga undertecknade särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen.

                 Linköping som ovan.

         E. Jyberg         Disponent     Hjulsbro

         Carl G. Carlsson  Kamrer        Hjulsbro

 

 

.....................................................................................................................................

 

 

 

T E S T A M E N T S  T I L L Ä G G.

 

 

 

Tillägg 1

 

Enär min måg ,Sigurd Rahmqvist, under en. följd av år biträtt mig i min industriella verksamhet, särskilt beträffande skötseln av Hjulsbro Tråddrageri- & Nätfabrik A.B. och därvid visat större håg och fallenhet för sådan verksamhet än min son Olof och min måg Johan Falkenberg, och Sigurd Rahmqvist nu lovat att ägna sin tid åt ledningen av min industrikoncern, har jag som vederlag härför utfäst mig att lämna min dotter Ingeborg och hennes man Sigurd Rahmqvist möjlighet att efter mitt frånfälle förvärva aktiemajoriteten i mitt ovannämnda bolag. På grund härav får jag såsom tillägg till mitt förut upprättade testamente härigenom förordna, att min dotter Ingeborg och hennes man Sigurd Rahmqvist skola äga rätt att, sedan boutredningsmännen med hänsynstagande till den risk, industriaktier anses innebära, åsatt skäligt värde på aktierna i Hjulsbro Tråddrageri- & Nätfabrik A.-B., ur dödsboet erhålla vardera 1/4 ev aktiestocken i nyssnämnde bolag, varvid min son Olof och min dotter Märta skola till utfyllnad av sina lotter till motsvarande värde erhålla obligationer eller aktier i utom koncernen varande bolag.

         Sålunda förordnat

          Linköping den 12 mars 1937.

           Jonn O. Nilson.

 

Att bankdirektören Jonn O. Nilson, som vi personligen känna vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta hans yttersta vilja och testamente samt egenhändigt undertecknat detsamma intyga undertecknade, särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen.

         Som ovan.

          Harry Nilsson     Per Westling

 

 

 

Tillägg 2

 

Min käre måg, Överstelöjtnant Sigurd Rahmqvist har vid upprepade tillfällen framhållit önskemålet att förvärva majoriteten i AB. Hjulsbro Tråddrageri och Nätfabrik men jag befarar att den angivna bevekelsegrunden icke gillas av de övriga arvsberättigade och giva anledning till tvistigheter. Något särskilt vederlag har aldrig varit tal om men kan räknas som vederlag att Rahmqvist betingat sig ett år11gt arvode av omkring 20.000:- kronor då jag under flere år nöjt mig med ungefär hälften därav från Koncernen i styrelsearvoden m.m. Detta har påverkats v min son Olof som höjt Rahmqvists arvode 2.000:- kronor högre än som begärts, från 16.000:- kronor till 18.000:-. Det övriga utgår som Styrelsearvoden m.m. så jag kan ej finne att någon oenighet bör uppstå, då denna fråga även är en samvetssak, som, om testamentet rubbas kan vålla oenighet och ledsamheter under kommande  dagar, Vad som gör mig mest betänksam är att ingen ev de arvsberättigade varit närvarande eller blivit hörda i saken. Fördenskull har jag intet emot att förestående handling äger giltighet vid skiftning av mitt dödsbo dock under förutsättning att samtliga arvsberättigade vid utredning av mitt dödsbo skall i huvudsak följa innehållet i mitt testamente.

           Linköping den 26 juli 1937.

            Jonn. O. Nilson

 

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

          F. Johansson     M. Bengtsson. 

 

 

 

Tillägg 3

 

      Såsom tillägg till mitt testamente av den l augusti 1934 får jag härmed. såsom min yttersta vilja och testamente förordna att § 5 i mitt berörda testamente skall erhålla följande

förändrade lydelse:

                           § 5.

      Sedan skulder, skatter, begravningskostnader och andra kostnader blivit guldna eller därför erforderliga medel avsatts samt i § l - 4 omnämnde Legat och förordnanden utbetalats skall med återstående tillgångar förfaras på följande sätt:

      1/ Kronor Femtiotusen 50.000:- skola överlämnas till här i staden varande banks notariatavdelning att förvalta såsom en särskild fond under namn av "Bankdirektör Jonn O. Nilsons Minnesfond ".

Kapitalet skall av banken placeras i förstklassiga räntebärande svenska obligationer ,ej aktier, eller i inteckningar i fastigheter inom Linköpings stads planlagde område med läge högst inom 2/3 av gällande taxeringsvärden. Av årliga avkastningen av fonden skall 25% läggas till kapitalet, tills detta uppgår till 200.000:-. Återstående 75% ev avkastningen skall användas dels till att bestrida förvaltningskostnader, dels eventuella utskylder, dels främja egnahemsverksamhet och den mindre industriella och sunda utvecklingen inom Landeryds socken genom lämnande av räntebidrag å inteckningslån eller på annat sätt ävensom till andra allmännyttiga, gagnande och välgörande ändamål inom Landeryds socken. Styrelsen i s:t Kors Fastighets Aktiebolag äger att i enlighet härmed besluta och därom till banken av l ämne protokollutdrag. Sedan fonden stigit till Kronor Tvåhundratusen må hela behållna avkastningen användes på sätt här nämnts.

      2/ Efter avsättningen till "Bankdirektör Jonn O. Nilsons Minnesfond" enligt punkt 1 § 5 skall återstoden fördelas i två. lika delar, ev vilka den ena delen i sin tur skall delas i fyra lika delar att förvaltas av här i staden varande banks notariatavdelning under namn av:

 

I.  

Bankdirektör Jonn O. Nilsons fond till förmån för

J.0.Nilson, Braberg, Skönberga

II.

Bankdirektör Jonn O. Nilsons fond till förmån för

Överstinnan Ingeborg Rahmqvist

III. Bankdirektör Jonn O. Nilsons fond till förmån för

Grevinnan Märta Falkenberg.

IV. 

Bankdirektör Jonn O. Nilsons fond till förmån för avlidne

dotter Gurli-Margit Rahmqvists dotter Gunhild Rahmqvist.

 

Behållna avkastningen på fonden I. skall tillfalla J.O. Nilson så länge hen lever och därefter hans nuvarande hustru så länge hon lever ogift.

Behållne avkastningen av fonderna II. och III. skall tillfalla förmånstagarna så länge de leva och därefter deras nuvarande män. Behållna avkastningen av fonden IV skall tillfalla avlidna dotter Gurli-Margit Rahmqvists dotter Gunhild till dess hon uppnått 45 års ålder, då hon äger utfå jämväl kapitalet.

Sedan resp, förmånstagare till fonderna I., II och III och deras efterlevande makar avlidit, skall kapitalet fördelas mellan deras arvingar enligt lag. Den andra hälften av ifrågavarande behållning skall tillfalla nedannämnda bolag, för vilkas framgångsrika utveckling jag ej sparat tid och möda och vilka jag ägnat mina bästa krafter, och fördelas dem emellan. på följande sätt.

           AB. Nordstjärnans Elektriska Knäckebrödsfabrik      20 %

           AB. Hjulsbro Tråddrageri & Nätfabrik                20 %

           Hackefors Porslin AB.                               20 %

           AB. Nya Spis & Knäckebrödsfabriken Oskarshamn       15 %

           S: t Kors. Fastighets A. B.                         25 %

Bolagen skola själva å sina legat betala därå löpande arvskatt. I övrigt skall arvskatt utgå av oskiftat bo. Vid beräkning av tantiem till de personer i resp. bolag, som äro berättigade till dylikt, får detta ej beräknas å gåvorna eller deras avkastning.

På grund av vissa ändrade förhållanden får jag med frångående av i mitt tidigare testamente uttryckt önskan angående boutredningsman själv förordna därom och utser jag härmed därtill Östergötlands Enskilda Bank Aktiebolags Notariatavdelning.

              Linköping den 29 december 1937 .

                Jonn O. Nilson.

 

Att Bankdirektören Jonn O. Nilson vilken vi personligen känna, denna dag i sin bostad Stora Torget 3 här i staden med sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta hans yttersta vilja och testamente samt det anmodade och på en gång närvarande vittnen.

Linköping som ovan.

          H. Ramgren     Bankkamrer   Linköping

          M. Bengtsson   Kassörska    Linköping    

 

 

 

Tillägg 4

 

Till Stadsfullmäktige i Karlshamn.

 

Under förutsättning att min förmögenhet vid mitt dödsbo uppgår till omkring 5.000.000:- eller mera är min yttersta vilja, att Tiotusen 10.000:- därav överlämnas till Karishamns stad, från vilken stad jag hit inflyttade vid 19 års ålder, den 25 september 1873, således i det närmaste för 65 år sedan. Skulle däremot min förmögenhet efter dödsboets värderingar uppgå till mindre än 4.000.000:-, skall Femtusen 5.000:- utgå från "Bankdirektör Jonn O. Nilsons minnesfond" som grundplåt till något allmännyttigt ändamål och utbetalas från förenämnda minnesfond. I både fallen skola penningarna utkvitteras från "Bankdirektör Jonn O. Nilsons minnesfond" såsom en femtedel av § 2, punkt l" av Jonn O. Nilsons" tillägg till mitt testamente av den 29. december 1937 och utgå före åberopade tillägg. Jag inträder snart nog i mitt 85 år och påminner mig med glädje min ungdomstid i Karlshamn. Sannolikt finnas icke någon av mina vänner från den tiden i livet, men erinrar jag mig dem som ett av mina käre minnen.

              Linköping den 22 september 1938

                Jonn O. Nilson.

 

Bankdirektören m.m. Jonn O. Nilsons egenhändiga namnteckning bevittna.

             A. Petersson.       M. Bengtsson.