Bankdirektören och Kommendören Jonn 0. Nilsons SLÄKTREGISTER

 

sammanställt av hans son J.0. Nilson
år 1955.

 

 

 

Tab. 1

Magnus Nilson

 

Repslagare och Kvartermästare vid Kungl. Flottan i Karlskrona, född den 12 aug 1781, död den 31 maj 1853. Gift i Karlskrona den 2 okt 1812 med Helena Pettersdotter Molin född i Genestorp Norrgård Nöbbele Kronobergs län den 12 mars 1789 död den 21 dec 1860, dotter av soldaten Petter Persson Molin, född i Fornatorp Nöbbele i Kronobergs län den 19 okt 1756, död 29 sep 1791 i Stora Mon, Nöbbele Kronobergs län och h.h. Maria Månsdotter född den 10 sep i Brunnsmåla Nöbbele 1751. I detta äktenskap föddes sju barn, varav två dogo i unga år.

Barn:

1 Sofia Charlotta, född i Karlskrona den 1 aug 1813, död i Karlskrona den 6 feb 1884, ogift.

2 Maria Rosalie, född i Karlskrona den 28 feb 1819, död i Karlskrona den 29 juni 1903, ogift.

3 Johan Wilhelm       Tab. 3

4 Carl Ludvig            Tab. 4

5 Carolina Elisabeth  Tab. 5 

 

 

Tab. 2

Petter Andersson

 

Skattebonde i Stafsnäs född 1786 Rödeby, död den 7 juli 1862.  Hans far var nämndeman för Blekinge och bodde i Rödeby. Han var av en förmögen släkt, men blev fattig genom borgensförbindelser. Gift med Kerstin Andersson född 1791 död den 20 mars 1843. Hon var det vackraste fruntimmer  som fanns i hela Ramdala och Lösens socknar. I detta äktenskap föddes fyra gossar och fyra flickor, därav:

Barn:

1 Gertrud Maria Petersdotter Tab. 4

2 Cecilia

 

 

Tab. 3

Johan Wilhelm Nilson

 

född i Karlskrona den 2 april 1822, död i Karlskrona den 3 sep 1873, Ma­tros vid Kungl. Flottan 1844, und. officer 1850, överskeppare i Karlskrona 1858. Gift i Karlskrona den 8 sep 1846 med Amalia Enarsson, död i Karls­krona den 7 feb 1884. Äktenskapet var barnlöst.

 

 

Tab. 4

Carl Ludvig Nilson

 

Kustsergeant, född i Karlskrona den 21 nov 1827, död på Skäggenäs Revsudden den 15 mars 1912. Antagen på Kungl. skeppsvarvet i Karlskrona i febr. 1838, i tjänst vid Tullverket från april 1848. Han förflyttades år 1873 från Östra Hästholmen till Revsudden och avgick med pension som kustsergeant i mars 1893. Gift i Kristianopel den 12 juni 1853 med Gertrud Maria Petersdotter (Pettersson) född i Kristianopel den 20 april 1830, död på Revsudden den 10 mars 1906, efter att flera år ha lidit av sockersjuka.

Barn:

1 Carl Mauritz       Tab. 6

2 Jonn Olof           Tab. 8

3 Frans Ludvig      Tab. 24

4 Anton Wilhelm, född i Dragsnäs, Blekinge den 28 juli 1859, handelsbiträde i Karlshamn 1 sep 

 1874. Dog i Karlshamn i nervfeber den 17 april 1876.

5 Otto Edvard       Tab. 29

 

 

Tab. 5

Carolina Elisabeth Nilson

 

född i Karlskrona den 14 sept. 1832, död i Karlskrona den 18 dec 1890. Gift i Karlskrona den 25 okt 1861 med hantverksunderofficeren vid Kungl. Flottan Otto Fredrik Nilsson, född i Karlskrona den 4 jan 1833, död 27 juli 1921.

 

Barn:

1 Carl Henrik, född i Karlskrona den 22 feb 1863, död den 21 mars 1940, gift med Carla Hedvig

2 Adele Sjögren, född i Karlskrona den 24 juli 1870, död den 15 feb 1948. Äktenskapet var barnlöst.

3 Anna Hildegard, född i Karlskrona den 26 feb 1865, död den 15 juni 1932.

4 Ida Carolina, född i Karlskrona den 23 aug 1867, ogift och bosatt i Karlskrona.

5 Marie Charlotte, född i Karlskrona den 29 nov 1869, död den 15 jan 1951. Gift den 19 okt 1904  

  med flaggunderofficeren Bror Oscar Emanuel Flinken­berg född i Karlskrona den 25 april 1849, död

  i Karlskrona den 13 sep 1917. Äktenskapet var barnlöst.

6 Emma Elisabeth, född i Karlskrona den 4 okt 1872, död den 8 dec 1888.

 

 

Tab. 6

Carl Mauritz Nilson

 

Flaggunderofficer, född i Kristianopel den 23 juni 1853, död den 27 juni 1920, då han innebrändes vid en eldsvåda på Revsudden. Han antogs vid Kungl. Flottan i Karlskrona den 1 maj 1868, flaggunderofficer 1899. Deltog i flot­tans jorden runt expedition med Vanadis 1883-1885. År 1900 blev han svärds­man. Gift i Stockholm den 10 nov 1878 med Gustava Adelina (Anna) Olsson från Oskarshamn, född den 30 dec 1853.

Barn:

1 Anna Sigrid Maria Tab. 7

 

 

Tab. 7

Anna Sigrid Maria Ringblom

 

född den 17 mars 1879, död den 20 maj 1935, gift med Konsul Carl Gustaf Ringblom, Härnösand.

Barn:

1 Carl Arne Ringblom v. konsul, född den 25 sep 1904 i Härnösand, gift med Signe Gunborg Harriet Sandström, Studier i Tyskland, England, Frankrike m.fl. länder. Chef för skeppsklarerarefirman Carl Gust. Ringblom A.B. i Härnösand sedan 1927. Fransk konsularagent och portugisisk v. konsul se­den 1928.

Barn:

1 Carl  Wiktor           1932

2 Carl Anders           1933

3 Carl  Gustaf Arne  1935

4 Sigrid Margareta   1942

5 Nils Erland född    1944

6 Signe Elisabeth     1944

 

2 Rune, död.

 

 

Tab. 8

Jonn 0. Nilson

 

Bankdirektör och industriman född på Sturkö i Blekinge den 29 jan 1855, död i Linköping den 23 dec 1938. Efter slutad skolgång vid Ronneby Ele­mentarläroverk innehade han plats först hos handelsfirman Gust. Humble i Ronneby och därefter hos A.W. Ekelund, Karlshamn, vilken senare plats han lämnade den 10 sep 1874 för att den 25 samma månad tillträda plats hos handelsfirman A.M. Johanssons manufakturaffär i Linköping. Den 1 april 1876 etablerade han tillsammans med sin broder Frans Ludvig firman Nilson & Co. vilken de tillsammans innehade intill den 1 aug 1880, då han i eget namn öppnade manufaktur- och klädeshandel i hörnbutiken i Östergötlands Ensk. Banks nybyggnad vid Storgatan och Landskyrkotorget. Vid sidan härav startade han Linköpings Linnefabrik, som på hösten 1909 ombildades till aktiebolag. År 1926 sysselsatte fabriken över 200 arbetare och samma år överlät han aktiemajoriteten till hr. Fred. Been och Tage Jeppson. Efter att år 1892 ha inköpt fastigheten S:t Kors kvarter n:r l och 2 uppförde han efter ritningar av Fritz Ullrich och Edv Hallqvist i Stockholm sin stora nybyggnad vid Storgatan som blev färdig 1893 och delen mot Stora torget 1894. Bland hyresgästerna kan nämnas både Riksbanken och postkontoret. Den 3 juli 1899 beviljades registrering för Östra Centralbanans Järnvägsaktiebolag och till dess verkst. direktör valdes redan från början Jonn O. Nilson. Under flera år fungerade han även som Ordförande till år 1925, då han på grund av åldersskäl vid 70 års ålder på egen begäran avgick. På initiativ och föranstaltande av Jonn O. Nilson etablerade Sydsvenska Banken sitt avdelningskontor i Linköping år 1904 och han utsågs till dess verkst. direktör, vilken post han iklädde under sexton år och kvarstod sedan som styrelsens ordförande till den l juni 1937. Jonn O. Nilsons största och betydelsefullaste anläggning "Linköpings Elektriska Kraft och Belysnings A.B." konstituerades den 18 okt 1902. Bolagets kraftkällor utgjordes från början av Nykvarns kraftstation i Wreta Kloster samt en reservstation i Linköping. År 1909 inköptes Tannefors kraftstation. Sedan han år 1906 förvärvat egendomen Odensfors i Ledbergs socken införlivades Odensfors kraftstation år 1914. År 1920 tillkom Svartåfors kraftstation och 1919 ångreservstationen i Linköping. Efter långvariga underhandlingar med Linköpings stadsfullmäktige och dess beredningskommitte beslöt han att till staden försälja denna sin stora anläggning, på vilken han nedlagt ett synnerligen intensivt och framgångsrikt arbete. Detta köp avgjordes genom stadsfullmäktigebeslut den 30 aug 1921. Nordstjernans Elektriska Knäckebrödsfabrik, som han innehaft sedan år 1906, ombildades den 22 juni 1920 till aktiebolag. År 1934 uppfördes vid Nya Tanneforsvägen ett nytt ståtligt fabrikskomplex med två elektriska ugnar med jäsbanor. Nya A.B. Hjulsbro Tråddrageri och Spikfabrik, som grundades 1906, inköptes av honom och rekonstruerades år 1923. Utvidgning skedde snart med en ny fabriksbyggnad för stängselnättillverkning. Natten till den 6 juli 1930 hemsöktes spikfabriken aven förhärjande eldsvåda, som lade fabriken i aska, men endast efter fyra månader hade en ny fabrik i modernaste skick blivit uppförd på samma plats. Oskarshamns Knäckebrödsfabriks A.B. inköptes av honom år 1926, varefter en del moderniseringar utfördes. Hackefors Porslin A.B. grundades av honom år 1929. Till en början omfattade rörelsen uteslutande dekoration och bränning av importerat porslin, men efter fem år var fabriken så väl inarbetad att också egen tillverkning av porslin kunde påbörjas. Rörelsen utvidgades därför år 1934 med en ny större fabriksbyggnad, i vilken bl.a. världens första elektriska ugn för bränning av fältspatäkta porslin uppfördes. I sin ålders höst igångsatte han även utbyggandet av kraftverksanläggningarna vid Hackefors och Tannefors, som sedermera övertogs av S:t Kors Fastighets A.B., vilket bolag stiftades år 1927 för att förvalta fastigheterna vid Stora torget och Storgatan samt Hackefors egendom med industri och villatomter. År 1921 uppförde han på Linköpings griftegård ett vackert mausoleum för sin familj efter ritningar av domkyrkoarkitekten Th. Wåhlin och skulptören Anders Olson. Förutom ovanstående, så gott som egna industriella anläggningar och verkställande direktörsbefattningar, intog han länge en framskjuten ställning i det kommunala livet och hedrades med ett stort antal förtroendeuppdrag, som mycket bidragit till Linköpings stads utveckling. Av dessa märkas:

Medlem i Linköpings Handlandes Pensionskassa.

Invaldes i dec 1890 i Linköpings stadsfullmäktige, som han tillhörd under 32 år, och var under denna tid även ledamot av beredningsutskottet, drätselkammaren, byggnadsnämnden m.fl. och var även kassaförvaltare inom fattigvården.

Ledamot av styrelsen för Linköpings Handelsförening från den 3 jan 1890 och valdes till föreningens ordförande den 31 jan 1894.
Bidrog verksamt till Roxens ångbåtsaktiebolags tillkomst år 1894.

Huvudman i Linköpings Sparbank år 1899.

Initiativtagare till Linköpings teater, som invigdes den 18 dec 1903, blev han sedermera dess verkst. direktör och styrelsens ordförande.

Av Linköpings stad utsedd till styrelseledamot i Mellersta Ostergötlands Järnväg år 1906.

Verkställande ledamot i den 5-mannakommitte, som hade frimuraresamhällets stora byggnadskomplex under uppförande.

Ledamot i styrelsen för Ljungstedtska skolan sedan början av 1900-talet, efterträdde han General Loven som styrelsens ordförande år 1920 och var därjämte ordförande för Linköpings stads Lärlings- och Yrkesskolor

Mångårig ledamot av Sveriges allm. Handelsförening  

Ordförande i A.B. Linköpings Affärspalats.

Ordförande i många år i Östgöta Stadshypoteksförening och Östgöta Bostadskreditförening.

I frimurareordern vann han inträde den 20 april 1877 och befordrades till 9:de graden den 12 aug 1895, under vilken tid han beklädde skattmästarebefattningen i S:t Joh. Logen S:t Jacob samt valdes dessutom till revisor i Provinsiallogen m.fl. befattningar. Efter att år 1906 fått mottaga 10:de graden blev han den 12 jan 1909 med alla avgivna röster vald till l:ste Dep. Mästare i S:t Joh. Logen S:t Jacob.

Han erhöll följande utmärkelser:

Hedersledamot i Linköpings Köpmannaförening  Linköpings Fabriks- och Hantverksförening

Riddare av Vasaorden, första klassen den 30 nov 1901
Riddare av Nordstjerneorden den 6 juni 1918.
Kommendör av Vasaorden den 14 feb 1922.

Sällskapet Pro Patrias guldmedalj den 22 dec 1924

Minnesmedalj i guld på 75-årsdagen den 29 jan 1930 med inskriptionen:

"Ledare och skapare av goda företag till allmänt gagn."

Han avled stilla i sitt hem i Linköping den 23 dec 1938. Närmaste dödsorsaken var hjärtförlamning. Han var vid sitt frånfälle i det närmaste 84 år.

Sedan Hackefors Fastighetsägareförening efter hans död väckt förslag om, att den öppna platsen invid järnvägsstationen i Hackefors skulle uppkallas efter honom och få namnet "Jonn O. Nilsons Plan" läto hans barn där resa en minnessten i grå granit med hans porträttmedaljong utförd av konstnären Anders Wiesler. Den avtäcktes och överlämnades av hans son den 29 jan 1952 till Landeryds kommun. Linköpings Elverk hedrade också sin grundare med att vid dess 50-års jubileum den 18 sep 1953 avtäcka en porträttmedaljong, utförd av professor Stig Blomberg, av honom i nedre hallen av Elverkets nybyggnad vid Magasinstorget i Linköping. Gift i Linköping den 29 jan 1886 med Agnes Ingeborg Dyring, född i Linköping den 8 nov 1863, död å Odensfors i Ledberg den 14 juli 1919, dotter av fotograf Frans Dyring, född den 13 dec 1822, död i Linköping den 22 jan 1877 och h.h. Johanna Carolina Sandberg, född i Vårdnäs den 10 feb 1824, död i Linköping den 9 dec 1899. Genomgått Linköpings Elementarläroverk för flickor. Hon led av hjärtfel och klenhet alltsedan hon opererades för njursten år 1917.

 

 

Tab. 9

Jonn Olof Nilson

 

Direktör, född den 11 mars 1887 i Linköping. Efter studier vid Linköpings högre allm. läroverk avlade han avgångs examen vid Frans Schartaus Handelsinstitut den 31 maj 1907. Språkstudier i England och Tyskland 1908-1911. Kamrer och kontorschef vid Linköpings Elektriska Kraft- och Belysnings A.B. 1911-1923 samt styrelseledamot därstädes 1910-1922.

Styrelseledamot i Linköpings Linnefabriks A.B. 1913-1926

                      II                    i AB Nordstjernans Knäckebrödsfabrik 1920-1944

Verkst. direktör i Hjulsbro Tråddrageri & Spikfabrik 1923-1927
Styrelseledamot i Söderköpings Landstormsförening 1932-1940

                      "                     i A.B. Brabergs Cementstensfabrik från år 1933

Verkst. direktör och styr. led. i Hackefors Porslin A.B. från år 1938
Styr. ledamot i Oskarshamns Knäckebrödsfabrik 1939-1944

Ordförande i Styrelsen för S:t Kors Fastighets A.B. från år 1938.

År 1927 inköpte han Brabergs Egendom i Skönberga socken och bebor densamma sedan dess. År 1945 lät han å egendomen uppföra en ny, modern ekonomibyggnad. Han överlät egendomen år 1951 till sin son Jonn-Olof. Hobby: Filateli. Gift den 3 dec 1916 i Göteborg med sin kusin Greta Vilhelmina Nilson, född i Jönköping den 10 jan 1894. Genomgått Växjö Elementarläroverk för flickor. Hobby: Filateli. Hon nedlade med varmt intresse mycket arbete i Föreningen Söderköpings Landstormskvinnor från dess begynnelse år 1927. Ordförande i densamma 1931-1936 och kvarstod som vice Ordf. i styr. t.o.m. 1944. Hon erhöll 1938 Östergötl. Östra landstormsförbunds förtjänstmedalj i silver samt 1941 Centralförbundets förtjänstmedalj i silver.

Barn:

1 Agnes Gunvor Margareta född i Linköping 29 dec 1917, ogift

2 Jonn-Olof Otto                  Tab. 10

3 Ingrid Anne-Charlotte        Tab. 11

4 Edvard Bertil Olof             Tab. 12

 

 

Tab. 10

Jonn-Olof Otto Nilson

 

Godsägare, född i Linköping den 16 sep 1921, realexamen i Söderköping 1939, lantbrukselev vid Sanda egendom i Södermanland 1940-1941 och vid Fröslunda i Södermanland 1942-1943. Avgångsexamen från Berga lantbruksskolas 2-åriga kurs 1945. Förvaltare på Brabergs Egendom i Skönberga från 23 nov. 1945, som han arrenderade från den l jan. 1949. Den 31 dec 1951 inköpte han Brabergs Egendom, som han nu bebor och brukar. Styrelseledamot i Hackefors Porslin från år 1946. Hobbies: Jakt och fotografering.

Gift med Götha Marianne Wetterhall den 6 nov 1948 i Linköping, född i Gudmundrå, Västernorrlands län, den 23 febr. 1929, dotter av apotekare Göthe Adolf Teodor Wetterhall, född 9 maj 1886, död 21 mars 1943 och Helfrid Christina Sjödin, född 12 juli 1900. Avgångsexamen från Linköpings Kommunala flickskola 1947, Rimforsa lanthushållsskola 1947-1948.

Barn:

1 Göthe Jonn Olof, född den 28 feb 1950

 

 

Tab. Il

Ingrid Anne-Charlotte von Essen

 

född Nilson i Hjulsbro, Landeryd den 7 mars 1924, realexamen i Söderköping 1941, Sjuksköterskeelev vid Stockholms Privata Sjukhus 1942, vid Calanderska Sjukhemmet i Göteborg 1943-1944 och vid Sophiahemmet i Stockholm 1944, där hon upptogs i Sophiahemmets systerkår den 5 feb 1948. Språkstudier i England 1948. Sophiasyster vid Serafimerlasarettet, Karolinska sjukhuset och från 1953 vid Södersjukhuset i Stockholm. Hobbies: Fotografering och ridning.

Gift den 20 maj 1950 i Skönberga, Östergötland, med utrikeskorrespondenten Hans Didrik Berndes von Essen, född 28 aug 1909. Äktenskapet upplöstes år 1954.

Barn:

1 Hans-Olof Reinhold, född 3 juni 1951

 

 

Tab. 12

Edvard Bertil Olof Nilson

 

Kamrer, född i Hjulsbro, Landeryd den 29 juli 1926, realexamen i Söderköping 1944. Avgångsexamen från Filip Holmqvists Handelsinstitut 1945, praktikant vid Surte Glasbruk år 1945, kontorist vid Hackefors Porslin A.B. från den 15 feb 1946 och kamrer och kontorschef från år 1949. Hobby: Fiske. Gift den 27 maj 1954 på Gyllene Uttern i Småland med Dagny Annalisa Larsson, född den 8 mars 1924, dotter av lantbrukare Erik Hjalmar Larsson, född 7 mars 1897 och h.h. Agda Larsson, född den 2 dec 1901. Tandsköterskeexamen från Tandläkareinstitutet i Stockholm 1946.

Barn:

1 En dotter, född i Linköping den 18 jan 1955

 

 

Tab. 13

Agnes Ingeborg Maria Nilson

 

född i Linköping den 21 jan 1889. Avgångsexamen från Linköpings Elementarläroverk för flickor 1906. Hobbies : Segling, konst och konsthistoria. Gift den 25 sep 1911 på Odensfors i Ledbergskulle med Generalmajoren Carl Anders Sigurd Rahmqvist, född den 11 jan 1887 i Kernbo, Södermanland, son av Slottsbyggmästaren vid Gripsholm Anders August Rahmqvist född den 22 maj 1853, död okt 1913 och h.h. Rosalie Fagerström, född den 25 mars 1858, död feb 1932. Student i Nyköping 1905, underlöjtnant vid Fortifikationen 1907. Genomgick Kungl. Art- och Ing.-högskolans, AIHS, allmänna och högre kursen 1909-1912, adjutant hos Fortifikationsbefh. i Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning 1914-1916. Kapten 1917. Chef för Fortifikationens officersaspirantskola i Karlsborg 1917-1920. Fortifikationsstabsofficer i Sthlm. 1920-1922. Lärare vid AIHS 1922-1930. Ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1928. Major 1930. Fortifikationsstabsofficer 1930-1931. Placerad vid Göta ing. kår l okt 1931. Överstelöjtnant och chef för Göta ing. kår i Eksjö 1934. Avsked från lön l juli 1937-30 sept. 1938. Under denna tid vrkst. direktör i Nordstjernans och Oskarshamns knäckebrödsfabriker, Hjulsbro Tråddrageri & Nätfabrik A.B., Hackefors Porslin A.B. och S:t Kors Fastighets A.B. Fortifikationsbefh. i Boden 1938 - maj 1941. Därunder bl.a. krigsrustat Bodens fästning. Överste 1940. T.f. chef för Fortifikationskåren och Armeförvaltningens fortifikationsdepartement maj 1941 sep 1941. Generalmajor 1945. Inspektör för ingenjörtrupperna l okt 1941 - 30 sep 1946.

Ordf. i Skånska Bankens Linköpingskontors styr. från l juni 1937.
Verkst. direktör i Hjulsbro Tråddrageri & Nätfabrik A.B. från l okt 1946.

Ledamot i Sveriges Tråddrageriers Förenings och Sveriges Taggtrådsfabrikanters Förenings styrelser.

Ordnar och Utmärkelsetecken: K.S.O. l:a klass, R.V.O., K. Norska S.

Olavsorden l:a klass, Idrotts och skyttemärken i guld.

Hobbies: Segling och ridning.

Barn:

1 Tore  se tab 14

2 Sune se tab 15

3 Birgit se tab 16

4 Börje se tab 17

 

 

Tab. 14

Tore Siggesson Rahmqvist

 

Major, född den 13 okt 1912 i Engelbrekts församling, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1931, officersexamen och fänrik vid Kungl. Fortifikationen 1934, kapten vid ingenjörtrupperna 1942, major 1951. Tjänstgjort vid Kungl. Bodens ingenjörkår 1934-43, därunder AIHS allm. kurs 1936-38, AIHS högre kurs 1941-43. Placerad vid Kungl. Svea ingenjörkår från l okt 1943, därunder chef för ingenjörtruppernas kadettskola l juli 1944 - 30 sep 1945. Förste lärare vid AIHS högre allm. kurser l okt. 1945 - 30 sep 1951. Utbildningsofficer vid Ing. 1. l okt 1951 - 30 sept. 1953. Sedan l okt 1953

chef för armens fältarbetsskola.

Ordnar och Utmärkelsetecken: R.S.O. R.N. S:t 00, Skyttemedalj.

Gift den 15 juni 1940 med Inga Hellgren, född den 28 sept. 1919, dotter av Överste Inge Gustaf Hellgren, född den 16 sept. 1893 och h.h. Marianne Holm, född 1896.

Studentexamen i Luleå år 1939.

Hobbies: Segling och skytte.

Barn:

1 Sigge Toresson  19 april 1942

2 Inge Toresson    13 maj 1944

3 Marianne            15 aug 1949

 

 

Tab. 15

Sune Siggesson Rahmqvist,

 

Kapten, Jur. kand, född i Vaxholm den 31 dec 1913, Studentexamen i Eksjö 1934, officers examen 1937. Examen vid Filip Holmqvists Handelsinstitut 1945. Juris kandidatexamen i Uppsala 1953. Fänrik i Fortifikationen 1937, Ing. trupperna och A 6 1937. Kapten vid A 6 1945 å reservstat l okt 1945. Konstituerad major 30 nov 1953 - juni 1954. Deltagit i Finlands krig 1939-40 och som batterichef 1941-1942. Vistelse i Argentina 1946-1949 bl.a. som representant för Hjulsbro Tråddrageri & Nätfabrik A.B. Kontrollofficer vid Svenska kontingenten av Neutral Nations Supervisory Commission dec. 1953-juni 1954.

Tingsnotarie i Ostbo-Västbo härad från l okt. 1954.

Ordnar och Utmärkelsetecken: Skytte M. F.Fr K 4 kl. M. sv.o. eklöv, F.H.M.

Gift den 12 april 1941 med Kerstin Eva Rydheim, född den l juli 1919, dotter av bokhandlare Ruben Rydheim, Skövde och h.h. Eva Jonell.

Hobbies: Segling och bridge.

Barn:

1 Ulf Sigge Sunesson,       23 aug   1941

2 Björn Sigge Sunesson    29 mars 1943

 

 

Tab. 16
Birgit Ingeborg Wåhlin

 

född Rahmqvist den 14 mars 1918 i Linköping, student därstädes 1938, utexaminerad den l maj
1940 från Tekniska Skolans i Stockholm tvååriga kurs, avdelning för textilier.

Hobbies: Segling och ridning.

Gift den 29 aug. 1942 i Solna, Stockholm med överingenjör Bengt Gustaf Wåhlin, född den 16 maj 1917 i Västerås, son av Bankdirektören Per Fredrik Wåhlin, född 20 sept. 1885 och h.h. Tora Melin, född 1884, död 1950, studentexamen i Stockholm 1935, fänrik i Ingenjörtruppernas reserv 1941, löjtnant 1943, civilingenjörsexamen 1942 vid Kungl. Tekniska Högskolan, avdelning maskinteknik. Anställd vid Kramfors A.B. som driftsingenjör vid Fiberplattfabriken 1943-1946 och som fabrikschef vid Sulfitfabriken och Fiberplattfabriken 1946-1949. Från år 1949 fabrikschef och överingenjör vid
Fiskeby Pappersbruk, Fiskeby.

Hobbies: Segling, jakt, fotografering.

Barn:

1 Ann Ingeborg,      20 juni 1944 i Kramfors

2 Kerstin Ingeborg    2 mars 1946 i "

3 Nils Gustaf           28 maj 1950 i Norrköping

 

 

Tab. 17

Börje Siggesson Rahmqvist

 

försäljningschef, född i Stockholm den 25 dec 1922, studentexamen i Stockholm 1943, fänrik i Ingenjörtruppernas reserv 1946, löjtnant 1952. Anställd vid Hjulsbro Tråddrageri & Nätfabrik A.B. 1947, kamrer 1950 och försäljningschef 1954.

Gift den 28 sep 1946 med Ingrid Maria Bergqvist, född den 19 juli 1922, dotter av skräddarmästare John Peder Konstantin Bergqvist och h.h. Edith Maria Bergqvist.

Hobbies: Litteratur och bridge.

Barn:

1 Ulf Christer, född den 17 dec 1943, hustruns trolovningsbarn med Oskar Clas Bertil Laurin, född 2 juni 1921, adopterad av makarna gemensamt den l dec 1947.

2 Bo Peter, född i Linköping den 20 sep 1951.

 

 

Tab. 18

Märta Karolina Nilson

 

född i Linköping den 14 maj 1891. Genomgått Linköpings Elementarläroverk för flickor.  Gift den 29 jan. 1916 i Linköping med Agronomen, Greve Johan Henrik Falkenberg av Bålby, född den 24 feb 1887, son av greve Henrik Carl Adam Falkenberg, född 7 juni 1845, död 30 april 1898 och Elisabeth Cronstedt, född den 8 maj 1854, död 15 jan 1948. Student i Linköping 1909,lantbrukselev vid Hagelsrum 1910-1911, vid Sjögerås i Västergötland 1911-1912, agronomexamen vid Alnarps lantbruks institut 1914, förvaltare vid Nybyholm i Uppland 1915 och vid Odensfors 1916-1921. Äger och bebor Odensfors säteri och Ledbergs Murgård i Wreta, som genom köp tillfördes honom den l okt 1921.

Ordf. i styrelsen för Hackefors Porslin från år 1949. Styrelsen från 1929.
Styrelseledamot i S:t Kors Fastighets A.B. från år 1939.

                      "                     i Hjulsbro Tråddrageri & Nätfabrik från år 1939.

Barn:

1 Anna Margareta Elisabeth  se Tab. 19

2 Jan-Henrik Georg              se Tab. 20

3 Märta Gunilla                     se Tab. 21

 

 

Tab. 19

Anna Margareta Elisabeth Törn

 

född Falkenberg, i Linköping den 9 dec 1916, genomgått Linköpings Elementarläroverk för flickor, Blå stjärna. Gift 1:0 med lantbrukaren Karl Sune Karlsson, Ledbergskulle, född den 29 nov 1917. Äktenskapet upplöst 1945. Gift 2:0 den JO nov 1946 med brandinspektören Hans Erik Börje Törn i Östergötlands läns brandstodsbolag, Linköping, född 26 maj 1921, son av lantbrukaren Gustaf Hjalmar Gustafsson, född i Wreta Kloster den 6 nov1888 och h.h. Malvina Elisabeth Törn, född i Ledberg den 3 feb 1889, död den 14 okt 1944. Genomgått officersutbildning 1944.
Hobbies: Skytte.

Barn:

1:o Anna Catharina       13 juni 1941
1:o Karl Henrik Leif       11 feb 1944
2:o Birgitta Elisabeth     11 juni 1948

 

 

Tab. 20

Jan-Henrik Georg Falkenberg

 

Greve, lantmästare, född i Wreta Kloster den 28 juni 1919, student i Linköping 1940, militärtjänst 1940-42, Bollerups Lantbruksskola 1942-43, lantbrukspraktik 1943-45, avgångs examen från driftledarkursen vid Alnarps lantbruksinstitut 1946, lantbruks studier i U.S.A. 1947. Sedan 1948 arrendator vid Odensfors säteri i Wreta Kloster. Ordf. i Wreta Klosters hembygdsförening från år 1952.

Gift med Karin Marie-Louise von Rosen den 9 dec 1947 i Köpenhamn, född den 5 mars 1924, dotter av sekreterare Ove von Rosen, född den 19 mars 1892 och h.h. Stina Christenson, född den 14 juli 1899. Realexamen 1941, Åkersbergs Lanthushållsskola 1947.

Hobbies: Jakt och musik.

Barn:

1 Viveca Anita Elisabeth   12 dec. 1948 på Odensfors

2 Marie Agneta Elisabeth  6 juni 1950

3 Märta Louise Elisabeth  21 juni 1953

 

 

Tab. 21

Märta Gunilla Lindsten,

 

född Falkenberg i Wreta Kloster den 8 okt 1921 genomgått Handarbetets vänners vävskola i

Stockholm 1942, Blå stjärna. Hon innehar plats sedan 1954 som husföreståndarinna hos godsägare Allan Söderhielm, Tolffors Bruk, Gävle.

Hobby: Ridning.

Gift 1945-46 med byggnadsingenjör Nils Gösta Fredrik Lindsten, född i Linköping den 15 juli 1916, son av stationsinspektor Nils Lindsten och h.h. Märta Rundblom. Resor till Danmark, Holland, Belgien och Frankrike. Verkst. direktör i Byggnads A.B. G. Lindsten i Linköping sedan 1943.

Hobbies: Bilsport, fotografering och skytte.

Barn:

1 Christer, född i Stockholm den 14 april 1945

2 Eva Agneta född i Linköping den 7 okt 1946

 

 

Tab. 22

Gurli-Margit Nilson

 

född i Linköping den 17 dec 1901, död i lunginflammation i Mjölby den 16 nov. 1933. Gift den 6 mars 1923 med löjtnant Robert Axel Emanuel Rahmqvist, född den 24 maj 1892, son av Slottsbyggmästaren Anders August Rahmqvist och h.h. Rosalie Fagerström. Äktenskapet upplöstes år 1932. Realexamen 1910, Frans Schartaus Handelsinstitut 1911, underlöjtnant i Norrbottens regementes reserv 1916, löjtnant 1918. Militär och banktjänst 1912-1921. Språkstudier i England 1922. Innehavare av Brobyholms egendom i Södermanland 1924-1929. Ägare till FridhälIs gård 1932-1937. Anställd vid Statens krutbruk i Åker 1938-1939. Bosatt i Strängnäs, där han utövar sångpedagogisk verksamhet. Siffergranskare hos Strängnäs Sparbank från år 1951.

Hobbies: Jakt.

Barn:

1 Gunhild se Tab. 23

 

 

Tab. 23

Gunhild Agnes Margaretha Engström

 

 född Rahmqvist född på Brobyholm i Södermanland den 27 juni 1924, gift den 23 mars 1945 i Mariefred med diplomingenjören Sture August Nikolaus Engström, född den 12 sep 1918. Äktenskapet upplöst i sep 1953. Hon inköpte år 1947 godset Uddeboö i Uppland samt ägde och brukade detta till 1953, då det övertogs av familjen Engström vid skilsmässan, varefter hon förvärvade Lida stuteri i Ytter Enhörna, där hon alltjämt är bosatt.

Barn:

1 Gurli-Margit Hildur Charlotta,    5 juli 1946

2 Bertil Robert Ludvig, född      25 juni 1948

3 Margaretha Elisabeth            14 dec 1949

 

 

Tab. 24

Frans Ludvig Nilson

 

handlande, född i Dragsnäs vid Ronneby den 27 mars 1857, död den 10 maj 1902,handelsbiträde i Karlskrona 1871,Karlshamn 1873, i Linköping i kompanjonskap med sin bror Jonn O. l876, egen affär i Rimforsa 1880. Handlande i Kristanstad från år 1893. Gift 1:0 den 20 mars 1881 med Maria Lydia Ågren, född den 13 nov 1859, död i Worcester i Massachusetts, Amerika den 3 maj 1883. I detta äktenskap föddes sonen Otto Vilhelm i Rimforsa den 25 sep 1881 och avled i Amerika, dit föräldrarna överflyttade den 16 juli 1882. Gift 2:0 i New York, Amerika den 10 okt 1887 med Helga Johanna Björkman dotter av målaremästare Johan Magnus Björkman född 1827, död 1906 och h.h. Sophie Phalen född 1825, död 1888, född den 19 okt 1858, död i Linköping den 20 sep 1936. Bosatt i Linköping från år 1911.

Barn:

1 Helga Maria Sofia se Tab. 25.

 

 

Tab. 25

Maria Sofia Turesson

 

född Nilson i Brooklyn, Amerika den 10 aug 1888, avgångs examen från flickläroverket i Kristianstad 1904, Gift i Stockholm den 17 nov 1910 med leg. läkaren Karl Oscar Turesson, född den 26 juli 1883, död i Linköping den 11 mars 1947, underläkare vid Långbro sjukhus 1912-13, vid Söderby sjukhus 1915-1916, vid S:t Eriks sjukhus med. avd. 1916-17, läkare vid Linköpings stads dispensär 1922-38 och vid Stratomta sanatorium 1928-38, praktiserande läkare i Linköping från år 1917.  

Barn:

1 Dag    Tab. 26

2 Bo      Tab. 27

3 Stig    Tab. 28

 

 

Tab. 26

Dag Turesson

 

leg. läkare, född i Stockholm den 12 sep 1911. Gift i Stockholm den 30 dec 1938 med Lizzie Lolo Maria Forsberg, född i Stockholm den 26 april 1911. Hon blev med lic. 1941, dotter av Karl Forsberg. Studentexamen i Linköping 1929, med.kand.1932, med lic. 1937, Amanuens i anatomi vid Karolinska institutet 1935-37, vik. underläkare vid S:t Eriks sjukhus i Stockholm 1938-39, underläkare vid röntgenavdelningen därstädes 1939-40, vid Serafimerlasarettet och Karl. sjukhusets röntgendiagn.avd.1941, underläkare vid Sahlgrenska sjukhusets i Göteborg, röntgendiagn. avd. 1942-45, förste underläkare vid Jubileumskliniken i Göteborg sedan 1945.

Hobbies: bokbinderi, fotografering.

Barn:

1 Karl Göran             16 nov 1939

2 Gerd Maria,            12 maj 1941

3 Helga Anna-Stina    21 dec 1942

4 Kjell Oscar              10 juni 1947

 

 

Tab. 27

Bo Turesson

 

distriktslantmätare född i Linköping den 4 juni 1914, gift i Stockholm den 5 okt 1939 med fil.mag. Ulla Malmström, född i Linköping den 12 nov 1914,dotter av Direktör Erik Malmström och h.h. Anna Johansson. Studentexamen i Linköping 1934, avgång s examen från Kungl. Tekniska Högskolan 1939, fortbildningskurs i skogsvägbyggn. och studier i Finland 1941, l:e assistent vid K.T.H. 1932-42, assistent 1942-44, lantmätaretjänst i Stockholms län 1939-44, därefter i Kopparbergs län, distriktslantmätare i Mora 1950. Utgivit smärre artiklar i lantmäteritekniska ämnen! Landstingsman och ledamot av Mora kommunalfullmäktige från år 1954.

Barn:

1  Sten Oscar               18 dec 1940

2 Helga Anna Christina  4 dec  1944

3 Helga Anna Eva          8 nov 1947

 

 

Tab. 28

Stig Turesson

 

tandläkare, född i Linköping den 18 dec 1918, gift i Stockholm den 23 mars 1945 med Ellen Charlotta Sofia Hedin, född i Bro socken den 15 dec. 1919. Hon är utexaminerad från Eastmaninstitutet 1943. Studentexamen i Linköping 1938, tandläkareexamen i Stockholm 1945, tjänstgjort vid tandpolikliniken i Grästorp 1945-46, tandläkareass. i Katrineholm 1946, tand polikliniken i Linköping 1947. Tandläkarepraktik i Linköping från år 1950, remisstandläkare vid T. l i Linköping från 1947 och är chef tandläkare där från år 1950.

Barn:

Karin Lena Maria    13 april 1946

Bo Oscar                16 nov 1947

Stig Bertil                21 maj 1950.

 

 

Tab. 29

Otto Edvard Nilson

 

handlande, född i Dragsnäs, Blekinge den 13 okt 1861, död i cancer i Göteborg den 8 juli 1923. Efter studier vid Karlskrona och Kalmar Elementarläroverk blev han i april 1878 anställd hos handlanden Fränkel i Kalmar samt i handel i Linköping 1879. Han öppnade egen sybehörsaffär först i Jönköping och sedermera år 1899 i Växjö. År 1912 bosatte han sig i Göteborg och öppnade där parfymaffär. Gift den 7 april 1890 i Linköping med Lotten  Augusta Hellström, född i Stockholm den 25 jan 1863, död i hjärtförlamning i Göteborg den l maj 1916.

Barn:

Gertrud Maria       se Tab. 30

Kristina Ludviga    se Tab. 31

Greta Vilhelmina   se Tab. 9

Gerda Louise, född i Jönköping 14 feb 1898, död i Växjö den 11 maj 1899.

Brit Marie-Louise  se Tab. 33.

 

 

Tab. 30

Gertrud Maria Tedvall

 

född Nilson i Jönköping den 1 mars 1891,gift 1:0 den 2 dec 1922 i Göteborg med Civilingenjören Emil Belfram vid Asea i Västerås. Äktenskapet, som var barnlöst upplöstes 1925. Gift 2:0 den 23 nov. 1939 i Västerås med f.d. Lantbrukaren Carl Leonard Tedvall, född i Björstads socken den 8 mars 1877. Han dog i hjärnblödning i Västerås den 4 aug 1954. Även detta äktenskap var barnlöst. Genomgått Växjö Elementarläroverk för flickor. Hon innehade tillsammans med sin syster Brit under 1926-31 en tapisseriaffär i Västerås.

 

 

Tab. 31

Kristina Ludvika Sundblad

 

född Nilson i Jönköping den 20 feb 1892, avgångs examen från Växjö Elementarläroverk för flickor. Avgångsexamen från Filip Holmqvists Handelsinstitut i Göteborg 1910. Anställd vid Göteborgs Kamgarnsfabriks kontor 1910-17. Gift i Göteborg den 27 okt 1917 med Gymnastikinspektören Tore Frans Johan Sundblad, född i Askersund den 25 juli 1890, son av Disponent Frans O.W. Sundblad, född 17 mars 1850, död 16 juni 1898 och h.h. Helga L.S. Shermansson, född 3 maj 1864, bosatt i Askersund. Död i Göteborg den 28 feb 1934. Dödsorsaken var hjärntumör. Studentexamen i Halmstad 1908. Underlöjtnant i Kungl. Livgrenadjärregementets reserv 1910, löjtnant 1915, kapten 1927, gymnastikdirektör 1912, gymnastiklärare vid Palmgrenska Samskolan i Stockholm och Tomteboda Blindinstitut 1912-13, vid Folkskoleseminariet i Göteborg 1913 och vid Ramlösa Brunn somrarna 1911-17, föreståndare 1919-25, statens folkskolegymnastik inspektör 1916-32. Utmärkelsetecken: Svenska gymnastikförbundets guldmedalj.

Barn:

Margareta Helga Charlotta, född i Göteborg den 16 aug 1918. Avgångsexamen från Kjellbergska flickskolan i Göteborg 1936. Språkstudier i England 1937, kontorsutbildning 1939 samt anställd vid Länsstyrelsen i Göteborg från år 1940.

Gunnel Ester Kristina            se Tab. 32

Göran Frans Otto, född i Göteborg den 6 juli 1923, Realexamen 1940, Tekniska gymnasiet 1942. Nervsjuk från år 1944.

 

 

Tab. 32

Gunnel Ester Kristina Holmen

 

född Sundblad född i Göteborg 15 feb 1920, avgångs examen från Kjellbergska Flickskolan i Göteborg 1938, postexpeditörskurs 1941-43, språkstudier i Frankrike 1938-39 och England 1939. Tjänstgjort som postexpeditör i Göteborg och Arvika. Gift i Oslo den 31 maj 1952 med handlanden Mats Bertil Holmen, Arvika, född den 18 dec 1915 i Chicago, U.S.A. Adoptivföräldrar Fabrikör Carl
Fredrik Holmen, född den l juni 1875, död 21 mars 1946 och h.h. Anna Vilhelmina Kihlberg född den 20 april 1881, död den 14 dec 1951. Innehavare av Holmens Bosättningsaffär i Arvika. Styrelsemedlem i ett flertal ideella föreningar.

Hobby: fotografering.

Barn:

Mats Bertil född den 12 juni 1954.

 

 

Tab. 33

Brit Marie-Louise Carlson

 

född Nilson född i Växjö den 7 juni 1907, gift i Varnhems Klosterkyrka den 14 aug 1939 med Civilingenjören Torsten Johan Elias Carlson, född i Skara den 5 aug 1900, son av fil.lic. Josef Torsten Elias Carlson, född den 12 feb 1858, död den 28 maj 1941 och h.h. Astrid Aurora Sofia (Fiken) Sundler född den 27 juni 1863, död den 20 juli 1947. Studentexamen i Skara 1919, utexaminerad från Chalmers Tekn. högskola, fackavdelning elektroteknik 1923, Aseas elevkurs för högskoleingenjörer 1919-20 och 1924-25 anställd å anläggningsavdelningen vid Asea 1925-30. Driftsingenjör vid Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors fr.o.m.  jan 1931.

Barn:

1 Stellan Torsten Otto född den 15 sep   1940

2 Görel Astrid Maria       "          11 jan    1946